Gallery

Wirid Setelah Shalat Fardhu

Wirid sesudah melaksanakan shalat fardhu ada dua macam:

Pertama: Wirid Panjang

Kedua: Wirid Pendek

Wirid Panjang biasanya dilakukan setelah shalat Maghrib dan Shubuh, sedangkan wirid pendek sesudah shalat Zhuhur, Ashar dan ‘Isya.

WIRID PANJANG

Bacaan sesudah salam:

ASTAGHFIRULLAAH 3x

Artinya: Saya memohon ampunan ALLAH

Sebelum mengubah duduk Iftirasy ke duduk biasa bacalah kalimat ini 10x:

LAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH, LAHUL MULKU WA LAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAIN QADIIR

Artinya: Tiada Tuhan yang disembah kecuali hanya ALLAH, Tuhan yang Maha Esa, tiada yang menyekutukan-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan puji, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia berkuasa atas segala sesuatu.

Keterangan:

Siapa membaca kalimat tersebut di atas sebanyak sepuluh kali sesudah shalat Maghrib dan Shubuh, sebelum mengubah duduk Iftirasynya, maka ALLAH akan memberikan kepadanya sepuluh kebajikan dan menghapuskan sepuluh kejahatan serta memeliharakan dari godaan syaitan selama hari itu.

Selanjutnya sambil mengubah duduk, dibacalah:

ALLAAHUMMA ANTAS SALAAM, WA MINKAS SALAAM, WA ILAIKA YA’UUDUS SALAAM, FAHAYYINAA RABBANAA BIS SALAAM, WA ADKHILNAL JANNATA DAARAS SALAAM, TABAARAKTA RABBANAA WA TA’AALAITA YAA DZAL JALAALI WAL IKRAAM.

Artinya: Ya ALLAH, Engkaulah penyelamat, dari pada-Mu lah datangnya keselamatan dan kepada-Mu pula kembali keselamatan. Semoga Engkau hidupkan kami selalu dalam keselamatan, masukkanlah kami ke surga-Mu Darus Salam. Dari pada Mu sumber berkah dan Engkau Maha Tinggi, Maha Besar dan Maha Pemurah.

Surat AL FAATIHAH 1x

WA ILAAHUKUM ILAAHUW WAAHIDUL LAA ILAAHA ILLAA HUWAR RAHMAANUR RAHIIM

Artinya: Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

AYAT KURSI 1x

SYAHIDALLAAHU ANNAHUU LAA ILAAHA ILLAA HUWA WALMALAA-IKATU WA ULUL ‘ILMI QAA-IMAM BIL QISTHI LAA ILAAHA ILLAA HUWAL ‘AZIIZUL HAKIIM.

Artinya: ALLAH SWT, telah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia dan telah mengakui pula malaikat-malaikat dan orang-orang berilmu bahwa ALLAH menegakkan keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

INNAD DIINA ‘INDAL LAAHIL ISLAAM

Artinya: Sesungguhnya agama di sisi ALLAH ialah agama Islam.

QULILLAAHUMMA MAALIKAL MULKI TU’TIL MULKA MAN TASYAA’ WATAN ZI’UL MULKA MIM MAN TASYAA WATU ‘IZZU MAN TASYAA’ WA TUDZILLU MAN TASYAA’ BIYADIKAL KHAIRU INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI-IN QADIIR.

Artinya: Katakanlah: Ya ALLAH Engkaulah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau tarik kerajaan itu dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di dalam tangan-Mu semua kebaikan dan Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

TUULIJUL LAILA FIN NAHAARI WATUULIJUN NAHAARA FIL LAILI WA TUKHRIJUL HAYYA MINAL MAYYITI, WA TUKHRIJUL MAYYITA MINAL HAYYI WA TAR ZUQU MAN TASYAA-U BIGHAIRI HISAAB.

Artinya: Ya ALLAH, Engkau masukkan malam pada siang (Engkau panjangkan malam) dan Engkau masukkan siang pada malam(Engkau panjangkan siang) Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki dengan tiada terhingga pada siapa yang Engkau kehendaki tanpa terhingga.

ALLAAHUMMA A’INNII ‘ALAA DZIKRIKA WASYUKRIKA WAHUSNI ‘IBAADATIK ILAAHII YAA RABBI

Artinya: Ya ALLAH, aku memohon pertolongan agar dapat mengingat-Mu selamanya, bersyukur pada ni’mat-Mu dan beribadah sebaik-baiknya kepada-Mu.

SUBHAANALLAAH 33x

SUBHAANALLAAH ‘ALIYYIL ‘AZHIMMI WA BIHAMDIHI DAA-IMAN. ALHAMDU LILLAAH.

Artinya: Maha Suci ALLAH SWT, dari segala sifat kekurangan Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar karena itu aku mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah.Segala puji bagi ALLAH.

ALHAMDU LILLAAH 33x

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIINA ‘ALAA KULLI HAALIN WA FII KULLI HAALIN WANI’MATIN ALLAHU AKBAR.

Artinya: Segala Puji bagi ALLAH pemelihara sekalian alam atas setiap keadaan dan pada setiap keadaan, dan kenikmatan saya mentakbirkan Engkau pula dengan mengucapkan Allaahu Akbar. (ALLAH Maha Besar)

ALLAAHU AKBAR 33x

ALLAAHU AKBAR KABIIRAN WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAN WASUBHAANALLAHI BUKRATAN WA ASHIILAA.

Artinya: ALLAH Maha Besar yang Sempurna dan puji bagi ALLAH yang Sangat Banyak dan Maha Suci ALLAH setiap pagi dan petang.

LAA ILLAHA ILLALLAAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH

LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYA-IN QADIIR.

Artinya: Tiada Tuhan melainkan ALLAH yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Pada-Nya kerajaan dan puji, yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

LAAHAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘AZHIIM

Artinya: Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADINI NABIYYIL UMMIYI WA ‘ALAA AALIHII WA SHAH BIHII WA SALLIM.

Artinya: Ya ALLAH, berilah keselamatan dan kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan rasul-Mu, Nabi yang Ummi (tidak dapat membaca dan menulis) beserta keluarga dan sahabatnya sekalian.

YAA LATHIIFU YA KAAFII YAA HAFIIZHU

YAA SYAAFII YAA LATHIIFU YAA WAAFII

YAA KARIIMU ANTAL LAAH

Artinya: Ya ALLAH yang Maha Lembut, Maha Cukup Maha Memelihara dan Maha Penyembuh, Tuhan Yang Maha Lembut Maha Penyempurna, Maha Pemurah Engkau ya ALLAH Tuhan kami.

LAA ILAAHA ILLALLAAH 33x

Artinya: Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya ALLAH.

WASHALLALLAAHU ‘ALAA KHAIRI KHALQIHII SAYYIDINNA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WA SALLAM. SUBHAANA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMAA YASHIFUUN WA SALAAMUN ‘ALAL MURSALIINA WALHAMDULILAAHI RABBIL ‘AALAMIIN.

Artinya: Semoga ALLAH memberi kesejahteraan kepada sebaik-baik makhluk-Nya penghulu kami nabi Muhammad beserta ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Maha Suci Tuhan kami Tuhan yang memiliki kemuliaan dan keselamatan semoga juga dilimpahkan Tuhan atas semua rasul-rasul dan segala puji bagi ALLAH pemelihara sekalian alam.

ASTAGFIRULLAAHAL ‘AZHIIM ALLADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUMU WA ATUUBU ILAIHI. 3x

Artinya: Saya meminta ampun kepada ALLAH yang Maha Besar, yang tiada Tuhan yang berhak disembah, Dia yang hidup dan berdiri sendiri dan saya bertobat kepada-Nya.

ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH, ILLAAHAN WAAHIDAN WA RABBAN SYAAHIDAN LAA MA’BUUDA SIWAAHU WANAHNU LAHUU MUSLIMUUN. 3x

Artinya: Saya menyaksikan bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali hanya ALLAH yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Tunggal, Tuhan yang menjadi saksi, tiada yang disembah yang lainnya dan kita kepada-Nya berserah diri.

ILAA HADHRATIN NABIYYIL MUSHTHAFAA RASUULILAAHI SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAM WA ‘ALAA AALIHI WASHAHBIHIL KIRAAMI SYAI-UL LILLAHI LAHUL FAATIHAH.

Artinya: Teruntuk junjungan nabi yang terpilih, para sahabat dan keluarganya kami berhadiah dengan membaca surat Al Fatihah.

Setelah Al Fatihah kemudian melakukan doa yang kedua. Doa yang dibaca terserah memilihnya.

WIRID PENDEK

Bacaan sesudah salam:

ASTAGHFIRULLAAH 3x

Artinya: Saya memohon ampunan ALLAH

ALLAAHUMMA A’INNII ‘ALAA DZIKRIKA WASYUKRIKA WAHUSNI ‘IBAADATIK ILAAHII YAA RABBI

Artinya: Ya ALLAH, aku memohon pertolongan agar dapat mengingat-Mu selamanya, bersyukur pada ni’mat-Mu dan beribadah sebaik-baiknya kepada-Mu.

SUBHAANALLAAH 33x

SUBHAANALLAAH ‘ALIYYIL ‘AZHIMMI WA BIHAMDIHI DAA-IMAN. ALHAMDU LILLAAH.

Artinya: Maha Suci ALLAH SWT, dari segala sifat kekurangan Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar karena itu aku mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah.Segala puji bagi ALLAH.

ALHAMDU LILLAAH 33x

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIINA ‘ALAA KULLI HAALIN WA FII KULLI HAALIN WANI’MATIN ALLAHU AKBAR.

Artinya: Segala Puji bagi ALLAH pemelihara sekalian alam atas setiap keadaan dan pada setiap keadaan, dan kenikmatan saya mentakbirkan Engkau pula dengan mengucapkan Allaahu Akbar. (ALLAH Maha Besar)

ALLAAHU AKBAR 33x

ALLAAHU AKBAR KABIIRAN WAL HAMDU LILLAAHI KATSIIRAN WASUBHAANALLAHI BUKRATAN WA ASHIILAA.

Artinya: ALLAH Maha Besar yang Sempurna dan puji bagi ALLAH yang Sangat Banyak dan Maha Suci ALLAH setiap pagi dan petang.

LAA ILLAHA ILLALLAAHU WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH

LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU YUHYII WA YUMIITU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYA-IN QADIIR.

Artinya: Tiada Tuhan melainkan ALLAH yang Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya. Pada-Nya kerajaan dan puji, yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.

ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADINI NABIYYIL UMMIYI WA ‘ALAA AALIHII WA SHAH BIHII WA SALLIM.

Artinya: Ya ALLAH, berilah keselamatan dan kesejahteraan atas Nabi Muhammad SAW, hamba-Mu dan rasul-Mu, Nabi yang Ummi (tidak dapat membaca dan menulis) beserta keluarga dan sahabatnya sekalian.

ILAA HADHRATIN NABIYYIL MUSHTHAFAA RASUULILAAHI SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAM WA ‘ALAA AALIHI WASHAHBIHIL KIRAAMI SYAI-UL LILLAHI LAHUL FAATIHAH.

Artinya: Teruntuk junjungan nabi yang terpilih, para sahabat dan keluarganya kami berhadiah dengan membaca surat Al Fatihah.

Setelah Al Fatihah kemudian melakukan doa yang kedua. Doa yang dibaca terserah memilihnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s